OÜ BodyTherapy taastusravi ja füsioteraapia teenuse osutamise tingimused

1. LEPINGU SÕLMIMINE (TEENUSELE REGISTREERIMINE)
1.1. Kliendil on võimalik registreerida ennast OÜ BodyTherapy (edaspidi asutus) konsultatsioonile, treeningusse, füsioterapeudi vastuvõtule, protseduurile jm teenusele (edaspidi  teenus) Tallinnas telefoni teel numbril +372 53 004 348 või Tartus +372 529 5243, kodulehekülje www.bodytherapy.ee kaudu, või e-maili info@bodytherapy.ee teel;
1.2. Kliendi registreerimisel teenuse osutamiseks loetakse Asutuse ja Kliendi vahel sõlmituks teenuse osutamise leping. Teenuse osutamise lepingu alusel on Kliendil õigus saada teenust registreeritud ajal, kui teenuse osutamine on võimalik ja kui ei esine teenuse osutamist takistavad/välistavad asjaolusid;
1.3. Teenuse osutamise lepingu moodustavad käesolevad üldtingimused, Kliendiga suuliselt või kirjalikult sõlmitud leping, ning Asutuses kehtivad ja Kliendile teatavaks tehtud korrad, eeskirjad ja nõuded (kaebuste lahendamise kord, tasuliste teenuste osutamise kord, delikaatsete isikuandmete väljastamise kord jne);
1.4. Teenusele registreerimisega nõustub Klient järgima teenuse osutamise tingimusi.
2. TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED
2.1. Klient peab talle osutatava teenuse eest tasuma vastavalt Asutuses kehtestatud hinnakirjale.
2.2. Teenuste osutamiseks ei ole vajalik saatekiri.  
2.3. Teenuse osutamiseks vastava tervisliku seisundi eest vastutab Klient.
2.4. Asutusel on õigus nõuda Kliendilt tasulise teenuse eest mõistlikus ulatuses ettemaksu. Asutusel on õigus hinnakirja muuta. Hinnakirja muutmisel kehtib Kliendile teenuse hind teenusele registreerimise hetkel.
2.5. Kui Klient jätab teenusele ilmumata ja ei tühista visiiti hiljemalt 12 tundi enne kokkulepitud aega, kuulub Kliendi poolt tasumisele 50% teenuse hinnast. Kui Klient hilineb teenusele kuni 15 minutit, lüheneb selle aja võrra teenuse kestvus ja tasuda tuleb täishind. Hilinemisel enam kui 15 minutit on Asutusel õigus teenuse osutamisest loobuda ja tasuda tuleb täishind. Juhul, kui Klient viivitab tasumisega, on Asutusel õigus nõuda viivist 0,1% päevas tasumata summalt iga viivitatud päeva eest kuni summa täieliku tasumiseni. Asutusel on õigus loovutada nõuded Kliendi vastu inkassoteenust osutavale ettevõttele.
2.6. Juhul, kui Klient on teenuse eest tasunud (nt. 10x kaart), kuid loobub teenusest, ei ole Asutusel kohustust Kliendile tema poolt tasutud summasid tagastada.
2.9. Asutusel on õigus keelduda Kliendile teenuse osutamisest s.h teenuse osutamisele registreerimisest, kui klient ei ole tasunud ettenähtud summasid s.h Kliendil on võlgnevus teenuse osutaja ees või teenuse osutamine on vastuolus lepingu üldtingimustega või esinevad muud õigusaktides sätestatud asjaolud.
3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Asutus kohustub:
3.1.1. teavitama Klienti pakutava teenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest nii enne teenuse osutamist kui ka selle ajal.
3.2. Asutusel on õigus:
3.2.1. ühepoolselt muuta Kliendi poolt broneeritud aega Asutuse töökorralduslikel või muudel olulistel põhjustel. Broneeritud aja muutmisest teavitab Asutus klienti tema poolt Asutusele teatavaks tehtud kontaktandmeid kasutades;
3.2.2. ühepoolselt Kliendi poolt broneeritud aega tühistada Asutuse töökorralduslikel või muudel olulistel põhjustel. Broneeritud aja tühistamisest teavitab Asutus Klienti tema poolt Asutusele teatavaks tehtud kontaktandmeid kasutades;
3.2.3. keelduda Kliendile teenuse osutamisest või lõpetada teenuse osutamine, kui Klient ei nõustu teenuse lepingu tingimustega või rikub neid;
3.2.4. Lõpetada või keelduda teenuse osutamisest, kui teenuse saaja on personali vastu ähvardav, agressiivne või ohtlik;
3.2.5. Keelduda teenuse osutamisest, kui teenuse saaja on hilinenud teenusele sedavõrd, et aeg ei võimalda kvaliteetset teenust osutada.
3.2.6. Keelduda teenuse osutamisest kui teenusesaaja keeldub andma oma seisundi ja probleemide kohta infot ning raviplaanis/tegevuskavas kokkulepitud tegevusi täitmast.
3.3. Kliendil on õigus:
3.3.1. Saada igakülgset teavet talle osutatava teenuse kohta;
3.3.2. Keelduda teenusest;
3.3.3. Tühistada tema poolt broneeritud aeg põhjust avaldamata. Sellisel juhul tasub Klient talle faktiliselt osutatud teenuse eest, ning hüvitab lepingu ülesütlemisega Asutusele tekitatud kahju. Juhul, kui Klient ei järgi üldtingimustes sätestatud etteteatamise tähtaega või rikub muul viisil lepingut (nt. esitab teenuse osutamisel valeandmeid) ei ole Asutus kohustatud Kliendi poolt tasutud summasid tagastama, ning arvestab need leppetrahviks.
3.4. Klient kohustub:
3.4.1 avaldama teenuse osutajale oma parima arusaama järgi kõik teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida Asutus teenuse osutamiseks vajab;
3.4.2 ilmuma teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal ja kohta. Juhul, kui Klient ei saa ilmuda kokkulepitud ajal teenuse osutamisele, peab ta teatama sellest Asutusele esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 12 tundi enne teenuse algust, kas sõnumiga telefonil +372 53 004 348 (Tallinnas) või  +372 529 5243 (Tartus), e-posti aadressil info@bodytherapy.ee või tühistama oma broneeringu broneerimissüsteemi kaudu. Kliendile pakutakse sel juhul uus teenuse osutamise aeg.
3.4.3 juhul, kui Klient ei ilmu kokkulepitud ajal teenuse osutamisele ja ei ole sellest Asutust eelnevalt nõuetekohaselt teavitanud, on Asutusel õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi tasumist, kas osalise või täieliku registreeritud teenuse maksumuse ulatuses. Kui Klient on teenuse eest tasunud, sh tasunud ettemaksu, on Asutusel õigus Klienti poolt tasutud summasid mitte tagastada ja arvestada need leppetrahviks.
3.4.6 järgima Asutuses viibimise ajal Asutuse poolt Kliendile kehtestatud sisekorda, ning muid Kliendile teatavaks tehtud eeskirju ja nõudeid.
4. KLIENDI TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKU ANDMINE
4.1. Teenuse osutamine toimub Kliendi nõusolekul, mis antakse pärast tema teavitamist teenuse osutaja poolt, vastavalt üldtingimuste punktile 3.1.1 ning vormistatakse Asutuse nõudel kirjalikult vastaval vormil. Klient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta. Avaldus nõusoleku tagasivõtmiseks vormistatakse alati kirjalikult. 
5. KAEBUSTE ESITAMINE
5.1. Kliendil on õigus esitada teenuse osutaja vastu kaebusi. Kaebuse saab esitada e-posti teel aadressil info@bodytherapy.ee või kirjalikult aadressile J. Kunderi 24 Tallinn. Kliendi kaebus peab sisaldama Kliendi nime ja kontaktandmeid, teenuse osutamise aega, kaebuse esitamise aluseks olevaid asjaolusid, kaebaja nõuet teenuse osutaja vastu;
5.2. Teenuse osutaja registreerib kõik kaebused. Teenuse osutaja vastab Kliendi kaebusele 30 päeva jooksul kaebuse registreerimisest. Juhul, kui kaebuse lahendamine võtab aega kauem kui 30 päeva, teavitab teenuse osutaja Klienti kaebuse lahendamise uuest tähtajast.